سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

منصوره دهقانی – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت و تغذیه شیراز
رضوان عمرانی – کارشناس بهداشت محیط

چکیده:

یکی از اجزای بسیار مهم بدن در ز مینه ایجاد تعادل روحی و روانی شخص، دندان های سالم و زیباست، بنابراین هرگونه تلاش در زمینه نگهداری آنها ضروری است .یکی از مهمترین مشکلات و ناراحتی هایی که افراد در طول زندگی با آن مواجه می شوند، مسئله پوسیدگی دندان است . از سالها قبل مشخص شده است که دریافت حد معینی از فلوراید از طریق آب آشامیدنییا سایر حامل های م وضعی فلوراید باعث کاهش پوسیدگی دندان می گردد .یکی از اهداف سازمان بهداشت جهانی (WHO) و فدراسیون بین المللی دندانپزشکی (FDI) تا سال ۲۰۱۰ کاهش شاخص DMFT در افراد ۱۲ ساله به کمتر از ۱ می باشد همچنین توصیه می نمایند که شاخص DMFT به طور دوره ای مورد بررسی قرار گیرد. لذا بر این اساس هدف ا ز انجام این طرح تعیین شاخص DMFT در دانش آمزان (۱۱-۷) ساله و ارتباط آن با میزان فلوراید درآب آشامیدنی شهر شیراز در سال ۱۳۸۷ می باشد. پژوهش حاضرکه یک مطالعه توصیفی، از نوع مقطعی تحلیلی است، تعداد ۷۶۰ دانش آموز برای محاسبه شاخص DMFT در چهار ناحیه آموزش و پرورش و تعداد ۷۵ نمونه جهت تعیین میزان فلوراید آب با استفاده از فرمول برآورد میانگین بررسی گردید . عمل نمونه برداری از ایستگاههای تامین کننده آب شرب شهر و آب شرب مدارس انجام گردید .فلوئور آب با روش اسپادنز و توسطیک دستگاه اسپکتروفتو متر مدل DR-2000U تعیین گردید. جهت تعیین DMFT ابتدا مدارس به روش خوشه ای و دانش آموزان به روش تصادفی انتخاب گردید و سپس معاینه افراد مورد مطالعه و تکمیل فرم مخصوص توسط بهداشت کار دهان و دندان انجام گردید. میانگین غلظت فلوراید آب شرب شهر۰/۶۹mg/L آن در ناحیه ۱ با میانگین ۰/۴۷ می باشد مقدار DMFT در دختران و پسران مساوی و با میانگین ۰/۹۳ بوده است. مقدار DMFT در گروههای سنی مختلف ارتباط معنی داری نداشت . بیشترین مقد ار M دندان کشیده شده ) مربوط به گروه سنی ۸ س ال با میانگین۲/۴۲ بوده است. میانگین DMFT در ناحیه ۳ و ۴ به ترتیب ۱/۲۶و۱/۳۵ می باشد تفاوت معنی داری با میزان آن در ناحیه ۲ و ۱ با میانگین ۰/۴۷ و ۰/۶۵ داشت. میزان فلوئور آب شرب پایین تر از حدتوصیه شده می باشد . لذ ا فلوئور مورد نیاز بدن را بایستی از طریق عمل فلوئورزنی آب، استفاده از حامل های موضعی فلوراید ویا نوشیدنی های فلوئوردار نظیر چای و مواد غذایی دیگر تامین نمود