سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

علی عبداللهیان – دانشگاه صنعتی شریف جمهوری اسلامی ایران
مهدی احسان – دانشگاه صنعتی شریف جمهوری اسلامی ایران
ناصر ساداتی – دانشگاه صنعتی شریف جمهوری اسلامی ایران

چکیده:

یکی از مؤثرترین روشها برای جلوگیری از فروپاشی ولتاژ در یک شبکه قدرت، تعیین ضعیفترین قسمتهای سیستم قدرت از نظر پایداری ولتاژ، و در پی آن بکارگیری تکنیکهای پایدار کننده ولتاژ در این بخشهای محدود است . اعمال روشهای پایدار کننده ولتاژ در این زیر بخشها، در افزایش سرعت اعمال کنترل مناسب و در نتیجه رسیدن به پایداری کمک می کند . در این مقاله روشی نو بر پایه شبکه های عصبی مصنوعی برای تعیین ناحیه ضعیف و باس ضعیف ارائه شده است . در این روش از یک شبکه عصبی خود سازمانده کوهنن، که قابلیت بسیار بالایی برای دسته بندی الگو داردو نیز روش تجزیه مقدار منفرد استفاده شده است .
این روش برای دو سیستم آزمایشی IEEE و England NEW به کار برده شده و نتایج حاصله از آنها مورد بحث قرار گرفته است .