سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس احتراق ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی رضا رمضانی – کارشناس ارشد هوافضا – پیشرانش، پژوهشکده شهید یزدانی
حسن امانپور – کارشناس ارشد هوافضا – پیشرانش، پژوهشکده شهید یزدانی

چکیده:

در پژوهش حاضر، ناحیه پایداری احتراق فرکانس بالای موتور دو بعدی آزمایشگاهی سوخت مایع با استفاده از ترسیم مرز پایداری آن تعیین شده است . مرز پایداری با استفاده از حل معادلات آکوستیکی حاکم بر محفظه با فرض گاز کامل غیرلزج و غیرچرخشی و استفاده از تئوری احتراق کروکو بدست می آید . از ترکیب معادله پیوستگی، ممنتوم و انرژی معادله پتانسیل سرعت نوسانی حاکم بر محفظه قبل و بعد از شعله که بصورت متمرکز در نظر گرفته شده است، استخراج شده و شرط مرزی صفحه انژکتور در ناحیه اول و شرط مرزی نازل در ناحیه دوم به معادلات اعمال می شود . در نهایت نواحی اول و دوم در مرز مشترک جایی که شعله تشکیل می گردد با استفاده از تئوری احتراق کروکو ترکیب می شوند و معادله مشخصه حاکم بر نوسانات پتانسیل سرعت بدست می آید . با حل این معادله ناحیه پایدار و ناپایدار محفظه بر حسب پارامترهای زمان تاخیر حساس و ضریب اندرکنش فشار تعیین می شوند . نتایج حاصل از نرم افزار با داده های موجود در مراجع تطابق نسبی دارد . از این نرم افزار می توان برای طراحی محفظه احتراق دوبعدی آزمایشگاهی برای انجام مطالعات ناپایداری احتراق استفاده کرد .