سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا فلاحی – استادیار دانشکده شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی
فاطمه موحدی نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت در سوانح طبیعی دانشکده محیط زیست، دانشگاه
حسین حکمتی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت در سوانح طبیعی دانشکده محیط زیست، دانشگاه

چکیده:

روش های مختلفی برای مدیریت سیلاب به کار گرفته می شود ،که به طور کلی به دو دسته سازه ای و غیرسازه ای تقسیم می شوند . یکی از روش های غیرسازه ای سیلاب، بیمه سیل می باشد . بیمه سیلاب بر خلاف سایر روش ها، باعث کاهش خسارات سیلاب نمی شود بلکه خسارات را در زمان و مکان توزیع می کند . روش های مطرح در تعیین نرخ بیمه سیل عبارتند از : روشخصوص ایستگاه اندازه گیری، روش حوزه رودخانه، روش صنعت بیمه و روش ناحیه ای ریسک سیلاب . در این تحقیق , تغییرات نرخ بیمه در نقاط مختلف سیلاب دشت بررسی شد . نرخ بیمه برابر میزان خسارات مورد انتظار سالیانه ٣ درنظر گرفته شده است . محاسبات در دو راستای مقطع عرضی و امتداد طولی رودخانه با استفاده از مدل های , HEC-RAS HEC-GeoRAS و ArcViewانجام شد . بررسی نتایج نشان می دهد، با کاهش فاصله از کانال اصلی رودخانه و نیزافزایش فاصله از پایین دست رودخانه، بدلیل افزایش میزان آب گر فتگی، مقدار نرخ بیمه افزایش می یابد . با استفاده از معادلات بدست آمده از برازش منحنی های مناسب بر نتایج محاسباتی، می توان با اندازه گیری فاصله هر نقطه دلخواه از سیلاب دشت از دو محور " کانال اصلی " و " پایین دست " رودخانه، میزان نرخ مربوطه را بر حسب درصدی از ارزش ساختمان مسکونی آن نقطه، محاسبه کرد .