سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدمصطفی موسوی – کارشناس ارشد سنجش از دور ، دانشگاه امام حسین(ع)

چکیده:

نگاه به موضوع لجستیک در نیروهای مسلح از زوایای مخت لف، بازتابهای گوناگونی دارد، یکی از اهدافی که میشود برای لجستیک در نظر گرفت و همه هم به طور خاص و عام آن را پذیرفته اند، پشتیبانی عمومی و اختصاصی از سازمان است. یک سازمان برای بقای خود قاعدتًا باید به مدیریت لجستیک خود نگاه کند . مجموعة نیازهای عمومی و اختصاصی به پشتیبانی در نیروهای مسلح نیز از اهمیت و حساسیت ویژ های برخوردار است. تعریف حفظ آمادگی سازمان هم در اذهان مختلف متفاوت است ولی نوعًا نگاه لجستیک به آمادگی سازمان، بهنگام بودن و آماده بودن همة سیستمها در حد نیاز برای اجرای عملیات است . مهمترین مسئله در امر لجستیک نیروهای نظامی داشتن سرعت عمل در ارس ال و تدارک آنها در منطقة عملیات است . سیستم های اطلاعات جغرافیایی این قابلیت و توانایی را دارند که در زمین ه های متفاوت از جمله در تعیین نزدیکترین مسیر نیز مورد استفاده قرار بگیرند . در این مقاله کارآمدیGIS را در انتخاب نزدیکترینمسیر مورد بررسی قرار م یدهیم.