سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

علی بهاری زاده –

چکیده:

ازآزمایش نفوذ مخروط SPCT برای تعیینتغییرات سرعت موج برشی و طولی درعمق خاک در موقعیت های متفاوتی دربلژیک استفاده شده است استفاده ازروش همگرایی با افزایش تعداد نمونه ها ثابت کرده است که میتوان ازآزمایش SPCT یک روش مطمئن استفاده کرد علاوه براین ازروش ثبت شیب طیفیSRS درتبدیل فوریه درپاسخهای به دست آمده جهت تعیین تغییرات میرایی مصالح با عمق استفاده شده است . این روش برای امواج محاسبه شده تولیدی برای سه نوع پروفیل مختلف خاک با مشخصات معلوم و شتاب افق اندازه گیری شده درطول آزمایشSPCT دردوسایت می باشد . اثر روشهای تحلیل سیگنال درنسبت میرایی محاسبه شده برای مصالح بدست آورده شده است اثر قابل ملاحظه ای ازطول پنجره در سیگنال هایپیش بینی شده برروی نسبت میرایی موادمحاسبه شده به کار رفته است . بنابراین به این نتیجه رسیده است که استفاده ازتابع پنجره باید حتی الامکان محدود شود دریکی از دوسایت نتایج آزمایش ستون تشدید و ارتعاش پیچشی برروی نمونه ای دست نخورده جهت ارزیابی قادیر سرعت موج برشی و نسبت میرایی مواد درسایت اندازه گیری شده است.

[توضیح سیویلیکا: متون مقاله به درستی تبدیل به PDF نشده و برخی از صفحات ناقص هستند]