سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی عبداللهی – دانشجوی دکترای رشتة مهندسی پلیمر، گروه مهندسی پلیمر، دانشکدة فنی و م
محمدعلی سمسارزاده – استاد دانشگاه تربیت مدرس، گروه مهندسی پلیمر، گروه مهندسی پلیمر، دان
محمدرضا رستمی درونکلا – دانشجوی دکترای رشتة مهندسی پلیمر، گروه مهندسی پلیمر، دانشکدة فنی و م

چکیده:

کوپلیمریزاسیون رادیکالی انتقال اتم متیل اکریلات و متیل متاکریلات در توده در حضور مس (I) کلراید/پنتا متیل دی اتیلن تری آمین به عنوان سیستم کاتالیست و تلومر پلی وینیل استات به عنوان ماکروآغازگر در دمای ۸۰ درجة ۱H- سانتیگراد انجام گرفت. تبدیل واکنش از طریق وز نسنجی دنبال شد و ترکیب شیمیایی کوپلیمر با استفاده از طیفNMRتعیین گردید. نسبت واکنش پذیری مونومرها با در دست داشتن ترکیب اولیة خوراک مونومرها، ترکیب کوپلیمر وتبدیل واکنش با استفاده از انواع رو شهای خطی و غیرخطی محاسبه شد. مقادیر نسب تهای واکن شپذیری محاسبه شده با رو شهای مختلف برای جفت مونومر متیل اکریلات و متیل متاکریلات به ترتیب در محدودة ۰/۳۷۶۶-۰/۴۹۸۸ و ۱/۸۸۳۲-۲/۰۹۶۳قرار داشت که با مقادیر گزارش شده در مقالات برای جفت مونومر یاد شده در کوپلیمریزاسیونرادیکال آزاد رایج مطابقت خوبی دارد. مشاهده شد که سیستم کوپلیمریزاسیون به سمت تشکیل کوپلیمری با توال یهای طولانی از مونومر متیل متاکریلات و توال یهای کوتاه از مونومر متیل اکریلات تمایل دارد. از محدودة اطمینان پیوستة ۹۵ درصد برای بررسی صحت و اطمینان نسب تهای واکن شپذیری محاسبه شده با رو شهای مختلف استفاده شد و مشخص
شد که رو شهائی که در آنها اثر تبدیل هم در نظر گرفته شده است نسب تهای واکن شپذیری محاسبه شده از صحت بالائی برخوردار م یباشند.