سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احسان بردبار – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشکده علوم دانشگاه اصفها
رسول اجل لوئیان – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
محمود هاشمی اصفهانیان – استادیار گروه عمران دانشگاه اصفهان
حسین کاظمی – شرکت مشاورهی عمران محیط زیست در طرح قطار شهری شیراز

چکیده:

بررسی نشست سطح زمینهای نرم به دلیل اثرات خطرناک آنها بر سازههای سطحی و زیر سطحی بسیار با اهمیت است و برای طرح قطار شهری شیراز که به صورت دو تونل دوقلوی موازی با قطر خارجی ۶,۸۸ توسط روش تونلزنی با سپرهای تعادلی فشار زمین انجام میگیرد نیز حائز اهمیت است . این تونل در بیشتر قسمتها در زمینهای رسی و در زیر سطح ایستایی حفاری میشود . در این مقاله به بررسی گود نشست، توسط روش پک و برای یک تونل منفرد میپردازیم . فاصلهی بین دو محور تونل در حدود ۱۵ متر است . سپس نتیجهی این محاسبات با نتایج نرمافزار Plaxis 3D Tunnel مقایسه شده است که مطابقت ًتقریبا خوبی را نشان میدهد .