سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی مخازن شکافدار و چالش های پیش رو، با نگاه ویژه به مخازن بزرگ کشور

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عباس مجدی – دانشیار دانشکده مهندسی معدن، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
مرتضی بیکی – فارغ التحصیل کا رشناسی ارشد، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه تهران
رضا حسین یار – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده زمی نشناسی، پرد یس دانشکده ها ی علوم،

چکیده:

هدف این مطالعه استفاده از قابلیت سیستم های عصبی – فازی انطباق پذیر (ANFIS) جهت تعیین نفوذپذیری سنگ مخزن می باشد. ANFIS نوع خاص ی از سیستمها ی عصبی – فازی است که از مدل استنتاج فازی سوگنو بهره میبرد و برای تخمین توابع به الگوها ی آموزشی ( شامل بردارها ی ورود ی و خروجی) نیاز دار د. به همین منظور از اطلاعات مربوط به پنج چاه، که شامل اطلاعات نمودارهای پتروفیزیکی (به عنوان بردار و رود ی) و نتایج نفوذپذیری حاصل از آنالیز مغزه (به عنوان بردار خرو جی مطلو ب) مربوط به این چاه ها میباشد، استفاده گردید. پس از ارز یا بی همبستگیها ی بین ا ین نگارها و نفوذپذ یری ، سه نمودار صوتی(DT) ، چگالی (RHOB) و شاخص هیدروژنی گاما (NPHI) به عنوان پارامترها ی ورو دی مدل عصبی – فا زی انتخاب گر دید . مقاد یر نفوذپذ یری حاصل از پیش بینی به و سیله ا ین مدل در هماهنگی خوب ی با مقاد یر واقعی حاصل از آنا لیز مغز ه ها میباشد