سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

روح اله علی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوفیزیک، دانشکده مهندسی معدن وژئوفیزیک ، دانش
علی مرادزاده – دانشکده مهندسی معدن ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
هانیه مردمی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوفیزیک، دانشکده مهندسی معدن وژئوفیزیک ، دانش

چکیده:

تعیین ضریب نفوذپذیری سازند از اهمیت بالای برای ارزیابی منابع آب و یا هیدروکربورهای قابل استحصال موجود در منافذ سنگ دارد. با وجود نقش بسیار بالای این پارامتر پتروفیزیکی در ارزیابی تولید یکسازند، در عمل بسختی می توان آن را علی رغم هزینه زیاد تعیین کرد. در مطالعه حاضر هدف بر این است که ضمن معرفی روشی جدید چاه پیمایی بنام برداشت تشدید مغناطیسی پروتون چگونگی تعیین این پارامتر مورد بررسی قرار گیرد. همچنین با ارائه مقال های موردی تانایی این روش در مقابل تعیین نفوذپذیری با ازمایشات مغزه های سنگ مورد رازیابی قرار گیرد. بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که روش تشدید مغناطیسی پروتون قادر است نمودار دقیق و پیوسته ای از نفوذپذیری را همراه با دیگر نمودارها تهیه نماید و در بسیاری از موارد جایگزین مغزه گیری و آزمیاشات مربوط به تعیین نفوذپذیری گردد و به مقدار قال توجهی از هزینه های اکتشاف بکاهاد.