سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش منطقه ای معماری، عمران، نقشه برداری
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
احمد تقدیسی – استادیار، دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان، ایران
مریم آزموده – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان، ایران

چکیده:
از آن جایی که عناصر معماری به خصوص، معماری بومی بافت قدیم یکی از عوامل جذب گردشگران محسوب می شود؛ بررسی عواملموثر در این زمینه می تواند منجر به افزایش راهکارهای مناسب و خلاق در جهت توسعه صنعت گردشگری شود. در این تحقیق به بررسی آماری تاثیر معماری بومی بافت قدیم در جذب گردشگر با استفاده از نرم افزار spss پرداخته شد. مطالعه موردی این تحقیق، بافت قدیم شهر یزد است. بر این اساس ۲۰۰ پرسشنامه به روش پیمایشی در بین گردشگران توزیع و سپس جمع آوری شد. اطلاعات با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به طور کلی تحقیق «توصیفی-کاربردی» است و بر اساس دو فرضیه شکل گرفته است. در روش توصیفی برای اثبات یا رد هر فرضیه، از آزمون t-test استفاده شده و نتایج نشان می دهد که در فرضیه اول، مقادیرt در سطح معناداری می باشد و از نظر افراد پاسخ دهنده درونگرایی معماری بومی بافت قدیم به گردشگر حس آرامش می دهد.در فرضیه دوم نیز از نظر افراد پاسخ دهنده استفاده از تسهیلات مدرن در معماری بافت قدیم تأثیر مثبت دارد چون مقادیر t در سطح معناداری است. در نهایت به استناد از فرضیه ها، به ارائه راهکارهای کاربردی پرداخته شد.