سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

یوسف نیک نژاد – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی(آمل)
رضا ضرغامی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین
مرتضی نصیری – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات برنج کشور، معاونت مازندران (آمل)
همت اله پیردشتی – عضو هیات علمی دانشگاه مازندران

چکیده:

به منظور بررسی نقش منبع و مخزن بر عملکرد و اجز ا عملکرد برنج، آزمایشی در سال زراعی ١٣٨٢ در موسسه تحقیقات برنج کشور معاونت – مازندران (آمل) با استفاده از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد . فاکتور اول شامل محدودیت منبع و مخزن در چهار سطح (قطع برگ پرچم ، قطع تمام برگ ها بجز برگ پرچم ، قطع یک سوم انتهای خوشه و شاهد ) و فاکتور دوم شامل چهار رقم برنج (طارم، ندا، شفق و فجر ) بود . اعمال تیمار محدودیت منبع و مخزن در ٥٠ درصد گلدهی صورت گرفت . نتایج بدست آمده نشان داد که رقم ندا با ۵۴۱۹/۶ کیلوگرم در هکتار بیشترین و رقم طارم با ۳۳۰۰/۲ کیلوگرم در هکتار کمترین عملکرد را دارا بودند. همچنین رقم ندا با ٥٣ درصد و رقم طارم با ٣٧ درصد به ترتیب بیشترین و کمترین شاخص برداشت را دارا بودند . همچنین بیشترین درصد باروری دربین ارقام را رقم طارم با ۸۹/۸۸ درصد دارا بود و رقم ندا با ۷۴/۶۲ درصد کمترین شاخص برداشت را به خود اختصاص داد.