سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس احتراق ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

داود رمش – کارشناس ارشد هوافضا – طراحی موتورهای اجسام پرنده، سازمان هوافضا – تهرا
اسماعیل ولی زاده – کارشناس ارشد هو ا فضا – انتقال حرارت در موتورهای اجسام پرنده، سازمان هو

چکیده:

در این تحقیق روند اعمال تغییرات طراحی در یک موتور سوخت مایع با تغییر مولفه اکسیدکنندهی آن ارایه شده است . هدف از تغییر مولفهی اکسید کننده استفاده از اکسیدکنندهی جدیدی با خورندگی کمتر و شاخص انرژیکی بالاتر بوده است . با توجه به مشخصههای جدید فیزیکی، شیمیایی این سیال نسبت به اکسید کنندهی قبلی، نقطهی عملکردی تغییر داده شد . اضافه بر این مطلب وضعیت خنککاری در محفظه احتراق با توجه به ویژگیهای اکسیدکنندهی جدید مورد بررسی قرار گرفت و بر این اساس اصلاحات لازم در صفحهی پاشش محفظه انجام شد . نتایج حاصل از تست گرم موتور
حاکی از دقت پیشبینی محاسبات است