سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابراهیم تیموری – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
یوسف قیامی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع
فرهاد حسن زاده – کارشناس ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

در حال حاضر بسیاری از کارخانجات تولیدی، برنامه ریزی توزیع محصولات خود را بـدون در نظرگـرفتن حلقه های قبل و بعد از خود، در زنجیره تـامین انجـام مـی دهنـد . ایـن دیـدگاه باعـث شـده اسـت کـه محصولات زیادی در طول زنجیره تامین ، در سطوح مختلف به صورت ناکارآمد و نامناسـب انبـار شـده و هزینه های زیادی به تولیدکنندگان و توزیع کنندگان و به تبع آن، به مشتریان نهایی تحمیل شود . در این مقاله به صورت هم زمان هزینه های دو عضو غیر هـم سـطح از یـک کانـال توزیـع و همچنـین هزینه های مربوط به حمل ونقل کالا بین این دو عضو در نظر گرفته می شود . مدل ارایـه شـده در ایـن مقاله با در نظر داشتن هزینه های اشاره شده، به منظـور کمینـه کـردن مجمـوع هزینـه هـای سیـستم، سیاست های موجودی را تعیین می نماید . در این مدل تقاضای کالا در خرده فروشی اتفـاق مـی افتـد و توزیع این تقاضا پوا سون می باشد . همچنین در این مدل، زمان انتظار خرده فروش نیز غیرقطعـی بـوده و کمبود به صورت فروش از دست رفته در نظر گرفته می شود .