سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مهدی ملکان – دانشجوی دکترا دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایرا
سعید شبستری – دانشیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

نقطه کوهیرنسی دندریت اشاره به لحظه ای از فرآیند انجماد یک آلیاژ دارد که اولین برخورد دندریت های آزاد با دندریت های مجاورشان صورت می گیرد. در این مرحله، مورفولوژی جامد در منطقه خمیری(نیمه جامد) می تواند بصورت یک طرح اسکلتی از شبکه دندریت جامد در سرتاسر حجم در حال انجماد از قطعه ریختگی تصور شود. نقطه کوهیرنسی دندریت، انتقال از تغذیه توده ایMass Feedingبه تغذیه بیندندریتی (Interdendritic Feeding)را برای جبران انقباض در حین فرآیند انجماد نشان می دهد. بعد از ایجادشبکه دندریتی، جریان مذاب مشکل می شود و توسعه تنش های ناشی از انقباض در شبکه پیوسته جامد می تواند باعث تشکیل نقائصی در قطعه ریختگی مانند جدایش ماکروسکوپی, ترک گرم، حفرات انقباضی و تخلخل گازی گردد. بنابراین محققین، نقطه کوهیرنسی را به عنوان یک مشخصه مهم در فرآیند انجماد و ساختار نهایی قطعات ریختگی عنوان کرده اند. در این تحقیق از تکنیک آنالیز حرارتی منحنی های سرد شدن با استفاده از دو ترموکوپل جهت تعیین نقطه کوهیرنسی دندریت استفاده گردید