سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی بمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دا
عبدالحمید انصاری – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه یزد
حامد رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دا

چکیده:

به منظور شناخت و تعیین پتانسیل کان یسازی آهن ورقه ۱:۱۰۰۰۰۰ سنقر (استان کرمانشاه)، نقشه زمی نشناسی، تصویر ماهوار های ۷+ ETM و داد ههای مغناطیسی هوایی منطقه مورد استفاده قرار گرفت. جهت تفسیر داد ههای مغناطیسی، نقش ههای شدت کل مغناطیسی، برگردان به قطب مغناطیسی، مشتق قائم اول،سیگنال تحلیلی و ادامه فراسو ترسیم شد. با توجه به این نقش هها مناطق امید بخش و همچنین سطحی و عمقی بودن هر آنومالی مشخص گردید. با توجه به اینکه مناطق روشن در تصاویر ماهواره ای۷+ ETMدرنسبت باند یهای ۳/۱ و۵/۴ نشان دهند هی مناطق امیدبخش کان یسازی آهن م یباشد، تصاویر این نسب تها کلا سبندی شد و در تلفیق داده ها جهت تعیین پتانسیل کان یسازی آهن مورد استفاده قرار گرفت. در تلفیق لای ههای اطلاعاتی مختلف با استفاده از روش همپوشانی شاخص، به کلیه ی نقشه های به دست آمده از داد ههای مغناطیسی، زمی نشناسی و دورسنجی، وزن های مناسب داده شد و در نهایت نقشه نهایی به دست آمد که در آن مناطق امید بخش به خوبی مشخص شد ه اند.