سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مس

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عبداله امینی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند
غلامرضا نوروزی – استادیار گروه معدن دانشگاه بیرجند
مانا رحیمی – کارشناس سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور

چکیده:

باتوجه به وسعت زیاد کشور وگستردگی مناطق پتانسیلدار ذخایر معدنی، وجود یک نگرش سامانمند برای شناسایی اندیسهای معدنی ضروری به نظر میرسد. از آنجا که اکثر اطلاعات مرتبط با فعالیتهای اکتشاف ذخایر معدنی مکان مرجع هستند بنابراین سامانه اطلاعات جغرافیایی میتواند به عنوان علم و فناوری بهینه جهت تهیه نقشه پتانسیل معدنی مورد استفاده قرار گیرد.در این تحقیق بخشی از توالیهای افیولیتی شرق ایران بااستفاده از روشFAHP و AHP مورد مطالعه قرار گرفته است. محدوده مورد مطالعه منطقه ماهیرود از توابع شهرستان سربیشه واقع در استان خراسان جنوبی میباشد. سنگهای آتشفشانی- رسوبی ائوسن، اصلیترین واحد زمین شناسی منطقه را تشکیل داده و نفوذ تودههای الیگومیوسن سبب کانیسازی و دگرسانی و ایجاد اسکارن در سطح منطقه شده است. روش مورد استفاده در این مطالعه روش تحلیل سلسله مراتبی فازی است که ترکیبی از فازی و تحلیل سلسله مراتبی است که شامل استفاده از اعداد فازی در ماتریس مقایسه زوجی میباشد. دراین تحقیق باتوجه به موقعیت مکانی نشانههای معدنی با استفاده از تلفیق دادههای اکتشافی در محیطGIS به وسیله روش AHP و فازیAHP مناطق دارای پتانسیل معرفی شده است. با بررسیهای صحرایی انجام گرفته وجود کانهزایی در مناطق پیشنهادی تایید گردید