سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی مخازن شکافدار و چالش های پیش رو، با نگاه ویژه به مخازن بزرگ کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید مداحی – گروه زمین شناسی دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی تهران
سیداحمد علوی – گروه زمین شناسی دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی تهران
ایرج عبداللهی فرد – مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران تهران
حسن امیری بختیار – شرکت ملی مناطق نفت خیر جنوب، اهواز

چکیده:

در این مطالعه با هدف تعیین نواحی با تراکم شکستگی بالا و با استفاده از داده ه ای هرزرو ی گل حفا ر ی، وزن گل حفا ری و همچنین شاخص بهره دهی مخزن، به بررسی مخازن آ سماری و بنگستان در میدان نفتی بی بی حکیمه، که یکی از بزرگترین میادین نفتی جنوب باختر ی ایران می باشد، پرداخته شده است. مخازن آسماری و بنگستان در این میدان، بر اساس خصوصیات پتروفیزیکی و سن گشناختی به ترتیب به چهار و نه زون مختلف تقسیم شده اند . تحلیل داد هها و نقشهها ی هم ارزش هرزرو ی گل حفار ی تهیه شده برا ی ا ین مخاز ن، بیانگر این است که شکستگی در تمامی زو نها ی آنها وجود دارد و میزان هر زر وی گل و بنابراین تراکم شکستگی، بر خلاف مخزن بنگستا ن، در مخزن آسما ری با افز ا یش عمق در مجموع از یک روند کاهشی پیر وی میکند. بررسی وزن گل حفار ی مربوط به ا ین مخازن نیز، بالاتر ین تراکم شکستگی را در کوهان هه ای اصلی آ نها، که از بیشتر ین میزان خمش عرضی و طو لی برخوردار هستند، همچنین در قسمتها یی از مخزن که تحت تأ ثیر عملکرد گسل ها و یا خمش محو ری واقع شد ه اند نشان داده است. شاخص بهره د هی مخزن نیز بالاتر ین تراکم شکستگی را در نواحی گسل خورده ، همچنین در کمان بیرونی خمش محور ی ساختمان هر مخزن نشان داده است.