سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

عبدالرسول شیروانیان – کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی فارس
بهاءالدین نجفی – استاد بخش اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

به عقیده صاحبنظران یکی از مهمترین ویژگیهای محصولات کشاورزی، نوسانات قیمت آنها در بازار است . این نوسانات امری اجتناب ناپذیر می باشد . با این همه، آنچه بیشتر مورد اذعان قرار
گرفته، آن است که، نوسانات قیمت برخی از محصولات کشاورزی تا حدودی از سیکلهای ً نسبتا منظم پیروی می نماید . بدین ترتیب، شناسایی این نوسانات و در ادامه، تعیین نوع و دامنه سیکلهای مربوطه، توانایی برنامه ریزی برای مقابله یا کاهش پیامدهای حاصل از این نوسانات و نیز، توانایی اتخاذ سیاستها و تدابیر لازم در این زمینه را افزایش می دهد . در ایران، در بین محصولات ک شاورزی، محصولات سیب زمینی و پیاز دارای نوسانات قیمت سالیانه و فصلی زیادی بوده و موجبات نارضایتی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را فراهم ساخته است . بر این اساس، هدف از این مطالعه، تعیین نوسانات قیمت سیب زمینی و پیاز در ایران و نیز، بررسی تأثیر سیاستهای اعمال ش ده از سوی دولت بر نوسانات قیمت این محصولات می باشد . بدین منظور، از روش آنالیز هارمونیک استفاده شده است . آمار و اطلاعات مورد استفاده مربوط به دوره زمانی مهرماه ۱۳۵۹ تا شهریور ماه ۱۳۷۸ می باشد . نتایج مطالعه حاکی از وجود سیکلهای فصلی ۳ ماهه و سیکلهای بلندمدت ۱۶ ساله در زمینه شاخص ماهانه قیمت عمده فروشی سیب زمینی و وجود سیکلهای فصلی ۷ ماهه و سیکلهای بلندمدت ۱۳ ساله در مورد شاخص ماهانه قیمت عمده فروشی پیاز می باشد . در این بین، سیاستهای مختلفی از قبیل صادرات و واردات، ارائه قیمت تضمینی و طرح استمرار کشت این محصولا ت از سوی دولت برای مقابله و یا کاهش این نوسانات اتخاذ شده، اما، هیچیک از این سیاستها تا کنون تأثیر معنی داری بر نوسانات قیمت محصولات یاد شده نداشته اند . علت اصلی این موضوع، عدم هماهنگی بین سیاستهای یادشده و یا نبود زیرساختهای لازم برای اجرای این سیاستها و نیز، عدم شناخت مناسب و دقیق از سیکلهای فصلی و بلندمدت نوسانات قیمت این محصولات بوده است .