سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فریبا مرتضوی، – دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
حمید رضا خالصیفرد – دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

چکیده:

با استفاده از داده های ثبت شده از ضخامت اپتیکی جو زنجان توسط شیدسنج خورشیدی در مدت دو سال، نمای آنگستروم در طولموجهای ۴۴۰ و ۸۷۰ نانومتر و نسبت خاموشی در طول موجهای ۵۵۰ و ۱۰۲۰ نانومتر برای جو منطقه زنجان محاسبه شدهاند. با مقایسه این دادهها با دادههای گزارش شده از ۲۶ منطقه توسط شبکهAERONET مشاهده شد دادههای ثبت شده از جو زنجان به داده های گزارش شده از ایستگاههای جنوب شرقی آسیا شبیه هستند. به این ترتیب منشا اصلی هواویزها در جو زنجان غبار بیابانی و هواویزهای ناشی از فعالیتهای انسانی هستند که بخش عمده ای از آنها به دلیل ناقص سوختن مواد سوختی مختلف به وجود آمدهاند