سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا جماعتی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی برق
مهرداد عابدی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی برق
محمدباقر منهاج – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی برق
شهرام منتصرکوهساری – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی برق

چکیده:

در این مقاله، برای تعیین نوع و محل اتصال کوتاه از شبکه عصبی مصنوعی استفاده شده است . بطوریکه نوع اتصال کوتاه،اعم از تکفاز به زمین، دو فاز، دوفاز به زمین و سه فاز مشخص میشود و سپس محل تقریبی آن تخمین زده میشود . برای آموزش شبکه عصبی، ابتدا مقدار لحظه ای جریان اتصال کوتاه محاسبه شده و سپس با تبدیل فوریه گسسته، مقدار مؤلفه اصلی آنها فیلتر میشود تا مقدار جریان مؤلفه های متقارن مثبت، منفی و صفر محاسبه شود . در ادامه کار، یک پیش پردازنده، داده های زائد را حذف خواهد نمود و در نهایت، آموزش شبکه عصبی انجام می شود . نتایج حاصل از آزمایش موارد مختلف نشان می دهد که شبکه عصبی بخوبی می تواند عمل کند . بطوریکه علاوه بر الگوهایی که قبلاً ” آموزش دیده است، در نقاطی هم که قًبلا “ یادنگرفته است، دارای پاسخهای رضایت بخشی است . از طرف دیگر چون شبکه عصبی ذاتاً دارای خاصیت پردازش موازی است، لذا خیلی سریع میتواند جواب مطلوب را در هنگام اتصال کوتاه مشخص کند .