سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهروز بهرامی – صنایع دریایی فجر

چکیده:

با توجه به آنکه کشور ایران دارای موقعیت خاص دریایی میباشد لذا دارای نیازهای ویژه نیز در عرصه دریاها خواهد بو د.تعیین وبرآورده سازی این نیازها برای شناور ها نیازمند روشی سیستماتیک و تعریف شده می باشد و بایست به نحوی باشد که این خواسته ها قابل تلفیق با یکدیگر بوده و همچنین طراحی و ساخت آنها را امکان پذیر سازد.این نیازها در شناورهای چند منظوره با توجه به ویژگیهای خاص منطقه جنوب کشور و رشد صنایع کشتی سازی در سالهای اخیر و همچنین وضع قوانین ومقررات بین المللی تامل برانگیزبوده و به سادگی نمیتوان از روشهای شبیه سازی و الگوبرداری در این زمینه بهره جست.از این رو نیاز به روشی میباشد که بتواند به صورت سیستماتیک این الزامات ، ویژگیها و خواسته ها را جمع آوری و قابل اجرا نماید. در این راستا می توان از روش quality function deployment بهره جست که تاکنون در کشور در صنایع ساخت کشتی بدان پرداخته نشده است. روش Q.F.D یک روش سیستماتیک جهت شناسایی و طبقه بندی خواسته های مشتریان و لحاظ نمودن آنها در مراحل طراحی ، تولید و ساخت میباشد . این روش از شناسایی مشتریان و آگاهی از خواسته های ایشان شروع و با گذر از خانه کیفیت و اجرایی نمودن آ ن علاوه بر برآورده سازی این نیازها چشم اندازی از سازمان و رویکردی از آینده و اهداف آتی آن پیش رو می گذارد.