سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

کامران انوری ساوجبلاغی – ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی میاندوآب
مهدی تاجبخش – دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
رجب چوکان – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال وبذر
معروف خلیلی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی

چکیده:

به منظور تعیین و بررسی نیاز های حرارتی انواع هیبرید های ذرت دانه ای در گروه های مختلف رسیدگی، تعداد ۱۵ هیبرید ذرت در ۴ گروه رسیدگی در تحقیقی در سال ۱۳۸۴ در ایستگاه تحقیقات جهاد کشاورزی و منابع طبیعی میاندوآب مورد ارزیابی قرار گرفت . هیبرید های مورد بررسی عبارت بودند از KSC704 و KSC 700 از گروه دیررس ، KSC604 ،KSC647 و KSC500 از گروه متوسط رس، ،KSC340 ،KSC302 ،BC404 ،OSSK444 ،KSC400 ، OSSK373 و BC354 از گروه نیمه زود رس و KSC260 ،BC282 و BC250 از گروه زودرس .آزمایش به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در ۴ تکرار اجرا شد.کرت های اصلی شامل ۳ تاریخ کشت که به فاصله ۱۵ روز از هم در نظر گرفته شدند . تاریخ کشت اول (۸۴/۲/۱۵) که تاریخ کشت معمولی ذرت دانه ای در منطقه بود. کشت های دوم و سوم و تاریخ های ۸۴/۲/۳۰ و ۸۴/۳/۱۵ انجام شد.کرت های فرعی شامل ۱۵ هیبرید ذرت بود . در طول اجرای آزمایش از عملکرد و تمام اجزای عملکرد یادداشت برداری انجام گرفت . برای تعیین نیاز حرارتی با استفاده از روش واحد حرارتی گیاه (CHU)، واحد های حرارتی مورد نیاز از طریق آمار روزانه هواشناسی برای مرحله رویشی ، ظهور گل تاجی، ظهور کاکل، دوره پر شدن دانه (ظهور کاکل تا رسیدگی فیزیولوژیکی ) و رسیدگی فیزیولو ژیکی تعیین شد . در صد رطوبت بلال در زمان رسیدن و برداشت ، درصد چوب بلال وعملکرد دانه بطور دقیق و بخاطر کاهش اثرات حاشیه فقط از دو ردیف وسط انجام گرفت . نتایج تجزیه واریانس واحد های حرارتی مورد نیاز ، بر مبنای سیستم CHU، نشان داد که اثر فاکتور اصلی (تاریخ کشت )، فاکتور فرعی (ارقام) و اثرات متقابل آنها در تمام مراحل فنولوژی ذرت در سطح آماری ۱% معنی داربود. بالاترین عملکردهای به دست آمده به تیمارهای با بالاترین مقدار نیاز حرارتی تعلق داشت.