سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سلیم فرزانه – عضو ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل
سعید صادق زاده حمایتی – عضو ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل
ودود ساعدنیا – عضو ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل
رئوف سیدشریفی – عضو ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل

چکیده:

منطقه اردبیل به سطح زیر کشت ۴۰۰۰ هکتار و با تولید بیش از ۸۰۰۰ تن بذر چغندر قند به دلیل شرایطخاص آب و هوایی تنها منطقه تولید بذر چغندر قند برای ۳۳ کارخانه قند فعالکشور میباشد. بنابراین افزایش کمیت و کیفیت تولید بذر در این منطقه اهمیت زیادی دارد. بدیهی است که تخلیه مداوم انواع عناصر غذایی از خاک بدون ترمیم و جایگزینی این مواد، روند نزولی قابلیت تولید خاک های این مناطق را به همراه خواهد داشت (۱).
در این راستا استفاده از کودهای ازته و فسفره در جهت افزایش کمیت و کیفیت بذر ضروری است. به طوری که زاریشنیاک و شیان (۴) معتقدند مصرف فسفر و ازت، میزان جوانه زنی، وزن هزار دانه و اندازه بذر را در چغندر قند اقزایش میدهد. مازپین و اودویدنکو (۳) در آزمایش با مقادیر مختلف کودهای ازته و فسفره گزارش کردند که مصرف به ترتیب ۱۸۰ و ۱۳۵ کیلوگرم در هکتار نیتروژن و فسفر بیشترین عملکرد بذری چغندر قند را در مقایسه با سایر تیمارهای کودی تولید نمود. خارچنکو (۲) در رابطه با تاثیر نیتروژن همراه با سوپر فسفات غنی شده با بورات کلسیمروی کیفیت بذر چغندر قند گزارش کرد مصرف این کودها علاوه بر افزایش عملکرد بذر، درصد جوانه زنی بذور را هم افزایش می دهد.