سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مختار زلفی باوریانی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر
رحیم خادمی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر
مهرداد نوروزی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر

چکیده:

استان بوشهر یکی از مهمترین مناطق تولید خرما در کشور محسوب می شود و کمبود برخی از عناصر غذایی از جمله ازت، فسفر، پتاسیم، آهن، روی، منگنز و مس در اغلب خاکهای تحت کشت این گیاه در استان شایع می باشد . دانش نیابا مطالعه اثرات سطوح مختلف عناصر غذایی ازت، فسفر و پتاسیم بر عملکرد خرمای شاهانی در جهرم گزارش نموده است که کاربرد ازت و یا فسفر به تنهایی تأثیر معنی داری بر افزایش عملکرد محصول نسبت به تیمار شاهد نداشته است اما کاربرد همزمان ۲۵۰ گرم ازت خالص و ۱۶۰ گرم فسفرP2O5 حداکثر تأثیر را بر افزایش
عملکرد محصول داشته و بمیزان ۴۹/۹ درصد سبب افزایش در عملکرد محصول خرما شده است . در یک طرح تحقیقاتی که در خصوص تأثیر عناصر غذایی کم مصرف بر عملکرد و کیفیت خرما در بندرعباس انجام گرفت گزارش شده است که کاربرد عناصر غذایی کم مصرف آهن، روی، مس و منگنز تأثیر معنی داری بر عملکرد خرما در ایستگاه میناب نداشته است اما در ایستگاه حاجی آباد کاربرد ۴۰۰ گرم سولفات منگنز سبب افزایش عملکرد محصول از ۴۹/۵۸ کیلوگرم در درخت در تیمار شاهد به ۷۸/۸ کیلوگرم در درخت شده است الجابری و همکارانبا اعمالطوح
۳۰۰ ، ۶۰۰ و ۹۰۰ گرم ازت از منبع نیترات آمونیم بر خرمای رقم خسبKhasb در العین امارات گزارش نموده اند که مصرف ازت سبب افزایش فروت ست و وزن و حجم میوه شده است .ما درصد وزن خشک میوه نسبت به شاهد کاهش یافته است . وی مصرف سالیانه ۶۰۰ گرم ازت جهت هر درخت خرمای رقم خسب را در منطقه العین طی چهار مرحله از اکتبر تا آوریل توصیه نموده است . با توجه به نقش و اهمیت عناصر غذایی در عملکرد و کیفیت محصولات کشاورزی از جمله خرما و کمبود برخی از این عناصر در خاکهای استان بوشهر لذا این طرح تحقیقاتی بمنظوربررسی اثرات عناصر غذایی ازت، فسفر، پتاسیم، آهن، روی، منگنز و مس بر عملکرد و کیفیت خرمای کبکاب که رقم غالب منطقه می باشد بمرحله اجرا در آمد .