سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مسعود سکوت – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
مسعود نوشادی – استادیار بخش مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

وجود پارامترهای شیمیایی و بیولوژیکی در آب مخازن و دریاچه‌ها اثرات زیادی در کیفیت آب در اعماق مختلف دارد. لذا بررسی این پارامترها جهت مدیریت کیفی آب مخازن و دریاچه‌ها امری ضروری است. در این تحقیق مقادیر نیترات، نیتریت و آمونیاک به مدت ۲۱ ماه در عمق ها مختلف مخزن اندازه گیری شده است. نتاج اندازه گیری نشان می دهد که مقادیر متوسط غلظت نیترات در مخزن سد درودزن در بهار، تابستان،پاییز و زمستان ۱۳۸۳ به ترتیب ۹۱/۰، ۵۰/۰، ۴۳/۰ و ۷۸/۰میلی گرم در لیتر بوده و در بهار، تابستان و پاییز ۱۳۸۴ به ترتیب ۰۵/۱، ۶۷/۰ و ۴۳/۰ میلی گرم درلیتر است. تغییرات غلظت نیترات در نیمرخ عمودی مخزن نیز نسبت به نیتریت و آمونیاک زیادتر می باشد و با روند لایه بندی مخزن هماهنگی دارد. مقادیر نیتریت در اعماق مختلف مخزن سد درودزن به مراتب از نیترات کمتر بوده و مقادیر متوسط غلظت آن در بهار، تابستان،پاییز و زمستان ۱۳۸۳ به ترتیب ۰۱۶/۰، ۰۴/۰، ۰۲۲/۰ و ۰۱۵/۰میلی گرم در لیتر بوده و در بهار‏تابستان و پاییز۱۳۸۴ به ترتیب ۰۱/۰‏‏‏، ۰۲۲/۰ و ۰۱۶/۰ میلی گرم در لیتر بوده و تغییرات آن در نیمرخ مخزن نیز ناچیز می باشد. مقدار غلظت آمونیاک در مخزن سد بین نیترات و نیتریت بوده و مقادیر متوسط آن در بهار، تابستان،پاییز و زمستان ۱۳۸۳ به ترتیب۰۶/۰، ۰۵۵/۰، ۱۳/۰ و ۰۴/۰میلی گرم در لیتر بوده و در بهار،تابستان،پاییز۱۳۸۴ به ترتیب ۰۷/۰، ۰۴/۰ و ۱۱/۰میلی گرم در لیتر می باشد. تغییرات آمونیاک در نیمرخ مخزن سد نیز مشابه غلظت آن در حد متوسط می باشد.