سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

اکبر گندمکار – اعضا هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان
مصلح الدین رضائی – اعضا هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان
اصغر صالحی – اعضا هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان
مجید جعفرآقائی – اعضا هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان

چکیده:

منظور تعیین نیاز غذائی سیب زمینی به نیتروژن با استفاده از میزان کلروفیل برگ آزمایشی مزرعه ای با هفت تیمار ک ود نیتروژنه شامل صفر، ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص از منبع اوره در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار به اجراء درآمد . یک سوم کود نیتروژنه هنگام کاشت و دو سوممابقی در مر احل خاکدهی و گلدهی بکار رفت. همچنین جهت ارزیابی میزان کلروفیل و نیتروژن برگ در سه مرحله چهاربرگی ، شش برگی و گلدهی، قرائت کلروفیل انجام گرفت . تیمار ٥٠ کیلوگرم نیترو ژن در هکتار موجب ۴/۵۷ تن در هکتار، تیمار ١٠٠ کیلوگرم در هکتار معادل ٨ تن در هکتار و تیمار ١٥٠ کیلوگرم نیتروژن در هکتار سبب ۱۵/۸ تن در هکتار افزایش معنی دار عملکرد شدند. تفاوت معنی داری ما بین تیمار ۱۵۰ با تیمارهای ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ کیلوگرم در هکتار نیتروژن مشاهده نگردید و با کاربرد ١٥٠ کیلوگرم نیتروژن خالص از منبع اوره می توان به عملکرد مطلوبی دست یافت . کاربرد نیترو ژن سبب افزایش معنی دار نسبت غده های بازارپسند نیزگردید. حدبحرانی قرائت کلروفیل متر در سیب زمینی رقم کوزیما در مرحله چهار برگی ۵۶/۱ ، در مرحله شش برگی ۵۲/۷ و در هنگام گلدهی ۴۶/۴ بدست آمد . دستگاه کلروفیل متر می تواند ابزار مناسبی بجای تجز یه برگ ، جهت مدیریت نیترو ژن در مزارع سیب زمینی باشد و با کاربرد این وسیله می توانیم سریعا در خود مزرعه نیاز نیتروژنه گیاه (با هزینه کمتر و زمان کوتاهتر ) را مشخص سازیم.