سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی مومنی رق آبادی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
فرج ا… عسکری – استادیار پژوهشکده ژئوتکنیک پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندس

چکیده:

در مباحث مهندسی ، خصوصا در علم ژئوتکنیک، حل دقیق مسائل مقادیر مرزی همواره الزامی ترین شیوه عمل نبوده و استفاده از شیوه های حدی همچون تعادل حدی، خطوط مشخصه و آنالیز حدی مرسوم گردیده اند. در روش آنالیز حدی بجای حل دقیق مساله، مرزهای بالا و پائیین پاسخ مشخص می گردند. اساس این روش بر رفتار صلب – پلاستیک مصالح بنا نهاده شده است. در روش مرز پائین، با یافتن میادین تنش قابل قبول و ارضای شرایط پیوستگی تنش بر روی سطوح ناپیوستگی تنش، مرز پائینی بر جواب واقعی مساله مطروحه ، همچون تعادل پی ها، پایداری شیروانی ها و دیوارهای حائل بدست می آید. در این تحقیق نیروی وارد بر دیوار حائل بهروش مرز پائین آنالیز حدی در حالت لرزه ای در خاکهای چسبنده مورد بحث قرارگرفته است. در آغازمیادین تنش قابل قبول تعیین و شرایط پیوستگی تنش روی سطح نا پیوسته تنش ارضاء میگردد. بدین منظور برنامه سازی لازم در محیط Mathematica انجام و در دستگاه معادلات حاصله برای خاکهای چسبنده مورد ارزیابی قرار گرفته و پاسخ تحلیلی ارائه گردیده است.