سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد احمدی جبلی – شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قم

چکیده:

کلیفرمها گونه هایی از باکتریها هستند که در داخل رودۀ حیوانات خونگرم و یا بطور طبیعی در خاک، گیاهان و آب وجوددارند این باکتریها بطور معمول در آبهای آلوده به مدفوع یافت می شوند و حضور آنها اغلب با شیوع بیماریها مرتبط است. اگرچه این باکتریها معمولاً خودشان بیماریزا نیستند، لیکن وجود آنها در آب آشامیدنی نشاندهندۀ احتمال حضور باکتریهای بیماریزا است. E.coli یک گونه از گروه کلیفرمها است که همیشه در مدفوع یافت می شود و بنابراین مهمترین اندیکاتور آلودگی آب با منشا مدفوعی بوده و معرف احتمال حضور پاتوژنهای روده ای است بعلاوه بعضی از سویه های E.coli بیماریزا هستند. روش فیلتر غشایی در محیط کشت MI Agar برای تعیین همزمان و شمارش توتال کلیفرمها (TC) و اشریشیا کلی (E.coli) در نمونه های آب درمدت ۲۴ ساعت یا کمتر و براساس خصوصیت آنزیمشان طراحی شده است وجود سوبستراهای آنزیمی فلوروژن (MUGal )4-methylumbelliferyl-β-D-galactopyranosid و کروموژن (IBDG)Indoxyl-β-D-glucuronide در محیط کشت MI Agar به ترتیب برای تعیین آنزیمهای β-Galactisidase تولید شده بوسیلۀ توتال کلیفرمها و β-Glucuronidase تولید شده بوسیلۀ E.coli بکار می روند. این روش که برای مطالعات آزمایشگاهی مورد تایید قرار گرفته است در ابتدا بوسیلۀ آزمایشگاههای آب آشامیدنی مرجع، برای آنالیز میکروبی آب آشامیدنی استفاده و پیشنهاد شده است. سایر استفاده های دیگر از این روش، شامل موارد زیر می باشد: آزمایش آبهای سطحی، آب دریا، آب بطری، آبهای زیرزمینی، آب چاه، شبکه های آب آشامیدنی، منابع آب آشامیدنی، و احتمالاً غذاها، داروها، نمونه های کلینیکی (انسانی و حیوانی) و سایر نمونه های محیطی ( ازقبیل ذرات معلق در هوا، خاک، زهاب یا فاضلاب). از آنجائیکه در تکنیک MF حجمهای زیادی نمونه یا رقتها، برای آنلیز مورد استفاده قرارمی گیرند، بنابراین تعداد زیادی از باکتریهای E.coli و توتال کلیفرمها، در آب می توانند تشخیص داده شده و شمارش شوند.