سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالحسین فتحی – دانشکده کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف، ایران
محمدتقی منظوری – دانشکده کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف، ایران

چکیده:

در این مقاله یک شیوه جدید برای تشخیص حالت هوشیاریشخص با استفاده ازحالت چشمان وی ارائه شده است. ابتدا ناحیه صورت با استفاده از ویژگی رنگپوست تشخیص داده میشود سپس پنجره چشم با استفاده از ویژگی پایین بودن شدت روشنایی نواحی چشم نسبت به سایر قسمتهای صورت و اعمال فیلتر واریانس چشم روی این نواحی تیره درنیمه بالایی ناحیه صورت مشخص خواهد شد. با اعمال تابع واریانس افکنش روی ناحیه چشم،فاصله بین دو پلک و در واقع حالت باز یا بسته بودن چشم مشخص خواهد شد. با دنبال کردن پنجرهچشم در فریمهای متوالی و استخراج فاصله بین دو پلک وضعیت هوشیاری شخص تعیین خواهد شد. برای ارزیابی کارایی سیستم ارائه شده، از چندین دنباله تصاویر مختلف استفاده شده است که نتایج بدست آمده نشان دهنده توانایی الگوریتم ارائه شده می باشد.