سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید یارمحمدی – دانشکده زمین شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران
حسین رحیم پوربناب – دانشکده زمین شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران
فاطمه شجری – دانشکده زمین شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران
علی کدخدایی – گروه زمین شناسی ، دانشکده علوم زمین، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده:

در این مقاله نتایج حاصل ازمطالعات پتروفیزیکی به منظور بررسی آسان تر و توصیف بهتر مخزن در یکی از میادین نفتی ایران مورد تحقیق و بررسی قرارگرفته است. بررسی واحدهای جریان هیدرولیکی (HFU)رویکردی است که در مطالعه حاضر به عنوان ابزاری جهت زون بندی مخزن و توصیف آن به کار گرفته شده است. بدین منظور، در گام اول واحد های جریانی از دو روش تعیین شاخ صهای زون جریانی (FZI) وخوشه بندی c مرکز(FCM ) بدست آمده است. سپس برای توزیع این واحد ها از روش های مختلف استفاده شده است. دقت این روش ها و انطباق آنها مورد مطالعه قرار گرفته، وبدین ترتیب مخزن را برای برداشتن گام های بعدی و شناخت هر چه بیشتر خصوصیات پتروفیزیکی و دینامیکی آماده میکند. در این مطالعه پس از به دست آمدن و تقسیم بندی FZI به نحوه توزیع واحدهای جریان هیدرولیکی با رسم نمودار تجمعی احتمالی پرداخته شده است، و با به کارگیری روش خوشه بندی پایکانی، تأیید صحت یا عدم صحت تقسیم بندی انجام شده، مورد بررسی قرار گرفته است.در نهایت نتایج نشان می دهد، زون بندی مخزن بر مبنای واحدهای جریانی روشی مفید و کاربردی جهت شناخت بهتر آن در راستای مدلسازی است.