سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سپیده بشیری – دانشگاه علم وصنعت ایران
احد کاظمی – دانشگاه علم وصنعت ایران

چکیده:

روش های مرسوم تعیین و تخصیص هزینه توان راکتیو بر پایه ضریب توان معیار دقیقی جهت قیمت گذاری صحیح به مصرف کنندگان توان راکت یو ارائه نمی دهند . در حالی که برای تضمین پشتیبانی مناسب و مستمر توان راکتیو لازم است انگیزه کافی برای تولید توان راکتیو ایجاد شود . این انگیزه مستلزم ایجاد یک ساخت ار اقتصادی من اسب در تعی ین و تخصیص توان راکتیو است . در این مقاله روشی برای تعیین هزینه توان راکتیو با محاسبه هزینه های مستقیم و غیر مستقیم در بخش های تولید و انتقال ارائه می شود . سپس روش ردیابی تعمیم یافته بمنظور تخصیص هزینه توان راکتیو پیشنهاد و معرفی می گردد . روش پیشنهاد شده بر روی یک سیستم قدرت ۰۳ شین استاندارد نمونه مورد ارزیابی قرار می گیرد . نتایج شبیه سازی نشان می دهد که روش فوق هزینه های تولید و انتقال را بطور مناسب، عملی و با سرعت قابل قبولی به مصرف کنندگان تخصیص می دهد .