سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

امیر یزدان سپاس – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

چکیده:

شاخص برداشت می تواند بعنوان یک معیار جهت انتخاب در بنرامه های بهنژادی گندم مورد استفاده قرار گیرد. زمانیکه در برنامه های بهنژادی مورد استفاده قرار می گیرد آگاهی از مقدار وراثت پذیری این صفت می تواند موثر واقع شود. این تحقیق به منظور تعیین مقدار وراثت پذیری شاخص برداشت در گندم های بهاره در سال ۱۹۹۴ و ۱۹۹۵ در ایستگاه تحقیقات دانشکده کشاورزی دانشگاه گوتلف کانادا بمورد اجرا در آ»د برای دستیابی به این هدف تلافی هایی بین چهار رقم گندم بهاره انجام و با اعمال شدت انتخاب در نسل f2 هر تلاقی انتخاب دو طرفه شاخص برداشت انجام گردید.