سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
محمود محمدیان – دانشیار دانشکده بهداشت مرکز تحقیقات علوم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
محمد فهیم – دانشجوی کارشناسی بهداشت حرفه ای عضو شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
محسن گرگانی فیروز جانی – دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی مازندران

چکیده:
عامل مهم در پیشرفت سطح تندرستی هر جامعه ای ، بهداشت محسوب می شود. سلامت جسمی، روانی و اجتماعی لازمه رشد و شکوفایی انسان ها است.لذا هدف از این مطالعه برطرف کردن مشکلات و موانع سلامت روحی و روانی قشر کارگری را در صنایع کشور میباشد . روش کار : این مطالعه توصیفی مقطعی در سال ۲۹۳۸ در یکی از صنایع شهر نقده انجام شد .جامعه مورد مطالعه کارگران شیفت شب کارخانه و روش – نمونه گیری به صورت سرشماری بود . در کل به تعداد ۰۱ پرسشنامه به صورت حضوری با مراجعه به کشتارگاه توزیع شد . ابزار گرد آوری در این تحقیق پرسش نامه GHQ82 و پرسش نامه اطلاعات شخصی بود . پس از تکمیل پرسشنامه در نهایت داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS موردتجزیه و تلحیل قرارگرفت یافته ها : نتایج نشانگر این موضوع است که ۶/۷۲ درصد افراد ازنظر نشنگان اجتماعی ۴/۶۲ازنظر اختلالات اضطراب وخواب ۷/۴۱درصد افراد ازنظرکارکرداجتماعی و تنها ۴/۲درصد افراد ازنظر افسردگی و گرایش به خودکشی دچاراختلال هستند بحث ونتیجه گیری : یافته های این تحقیق نشان داد که اختلالات روانی در بین کارگران از شیوع متوسط برخوردار است. بنابراین توجه بیشتر مسئولین و محققین را می طلبد تا با تدوین برنامه های مداخله ای کنترلی و پیش گیری برای عدم ابتلا آن ها به بیماری های مختلف جسمانی، روانی و اجتماعی به بهبود وضعیت سلامت روانی آنان پرداخته شود.