سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

یداله شیخ قمی – برق منطقه ای تهران ایران
جعفر پهلوانی – برق منطقه ای تهران ایران

چکیده:

شناخت دقیق وضـعیت داخلـی ترانسـفورماتو رهای قـدرت ، خصوصاً وضعیت عایق و سـیم پـیچ آن یـک عامـل مهـم در تعیین قابلیت اطمینان و افزایش کارایی مدیریت بهره بـرداری بهینه شبکه می باشد . منطقی ترین روش برای دست یافتن بـه این شناخت ، بررسی نتـایج آزمایشـاتی اسـت کـه در سـایت انجام آنها امکان پذیر باشـد . بـا توجـه بـه اینکـه آزمایشـات متداول تصویر دقیقی از وضـعیت عـایق و سـیم پـیچ بدسـت نمـــی دهـــد ، اســـتفاده از روش هـــای تحلیـــل پاســـخ دی الکتریک در دهه اخیر تشخیص نسـبتاً دقیقتـری را میسـر ساخته است .
جهت آشنایی بیشتر با این روش ها ، در این مقاله سعی شـده است اولین تجربه داخلی در این زمین ه که توسط شرکت برق منطقه ای تهران با همکاری کارشناسان آزمایشگاه CES1 بـر روی ترانسفورماتورهای پست ۴۰۰/۲۳۰/۶۳ کیلوولت زیـاران ( با توجه به اهمیت این پست در شبکه سراسری و برق تهران ) انجام گردیده است ، تشریح گردد . بــدین منظــور ابتــدا توضــیح مختصــری در مــورد تئــوری آزمایشــات مــذکور ارائــه گردیــده و ســپس در هــر مــورد نمونه ای از نتایج حاصل شده نشان داده شده است و در پایان جدول خلاصه نتایج تست های انجام شده برروی ترانسـهای پست زیاران ارائه گردیده است