سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ذبیح الله یوسفی – دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی مازنداران
نجمه نصیری – دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی مازنداران

چکیده:

محیط استخرهای شنا بخصوص آب آنها ، در صورتی که بدرستی گندزدایی نگردد می تواند یکی از منابع آلودگی به ارگانیزمهای مختلف از جمله استافیلوکوکها باشند. لذا این مطالعه به منظور آگاه ساختن مسوولین و افراد استفاده کننده از وضعیت موجود استخرهای سرپوشیده شهر ساری انجام شد و استافیلوکوکوس اورئوس به عنوان یکی از شاخص های عمده کنترل میکروبی استخرهای شنا مورد پایش قرار گرفت . مطالعه حاضر به روش توصیفی و از ۵ استخر فعال شهر ساری تعداد ۲۳ نمونه مرکب به طور تصادفی درمدت ۳ ماه بصورت randomize از عمق ۶۰ سانتمتری آب استخر تحت شرایط خاص در بطریهای استریل شده دهانه گشاد برداشته شده و طی حداکثر ۲ ساعت به آزمایشگاه منتقل و از نظر آلودگی به استافیلوکوکوس اورئوس و بعضی از پارامترها از قبیل دما ، ph ، کلر آزاد باقیمانده و کدورت بر اساس روشهای میکرو بشناسی و استاندارد مورد آمالیز قرار گرفتند . آزمایشات نشان داد که میانگین درجه حرارت ۲۷/۰۸ درجه سانتیگراد، میانگین ۷/۶ph ، میانگین کلر آزاد باقیمانده ۱mg/lit و میانگین کدورت ۰/۷۷NTU بوده است و بیشترین مورد آلودگی به استافیلوکوک اورئوس با ۲۹/۳% در استخر C و کمترین آن در استخر D با ۱۰/۱۹% مشاهده گردید . همچنین آنالیز نشان داد که در ۹۰% نمونه ها بین کلر باقیمانده ، بار شناگران و درجه حرارت آب از یک سو و تعداد باکتریهای استافیلوکوک مشاهده شده از سوی دیگر رابطه وجود دارد. این تحقیق نشان داد در ۹۱/۳% نمونه استافیلوکوک اورئوس وجود داشته است با توجه به اینکه مهمترین علت ورود استایلوکوکها به آب ، آلودگیهای سطحی بدن شناگران ، مخاط بینی ، ادرار و …. می باشد لازم است به مساله استحمام قبل از ورود به استخر توجه جدی گردد و موارد بهداشتی استخرها رعایت شود. پیشنهاداتی جهت بهینه سازی استخرها از لحاظ بهداشت محیط در اصل رائه شده است.