سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
اعظم علی عوضی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیابانزدایی، دانشگاه هرمزگان
زهره مومن زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد بیابانزدایی، دانشگاه یزد
کبری مومنی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیابانزدایی، دانشگاه سمنان

چکیده:
امروزه پدیده فرسایش بعنوان یکی از اصلی ترین فرآیند های تخریب اراضی در مناطق مختلف دنیا از جمله ایران به شمار می-آید. هدف از این تحقیق، برآورد رسوب ناشی از فرسایش بادی با استفاده از مدل IRIFR-E-A در بخشی از حوزه جازموریان به وسعت ۵۶/۳۲۷۰۰ هکتار می باشد. با توجه به مجموع امتیازات حاصله میزان رسوب دهی و کلاس فرسایش مشخص و در نهایت واحدهای اراضی از نظر میزان فرسایش اولویت بندی گردید. دراراضی مخروط افکنه میزان رسوب ton/km2.year)) 06/610 و در کفه نمکی میزان رسوب افزایش یافته که میزان آن ton/km2.year)) 35/2129 می باشد. در اولویت بندی واحدهای اراضی از نظر میزان فرسایش اولویت اول به کفه نمکی با کلاس فرسایشIV و اراضی مخروط افکنه با کلاس فرسایش III در اولویت آخر قرار می گیرند.