سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

آشان شوشتریان – دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز
دکتر جواد ترکمانی – دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

آلودگی با منبع غیر مشخص از مسائلی است که بویژه همراه با استفاده از کودهای نیتراته در کشاورزی طرح گردیده است. این درحالی است که می توان با استفاده از اطلاعات موجود در خصوص خاک و کاربرد آن در عملیات کشاورزی هدفمند و برنامه ریزی شده این نوع آلودگی را کاهش داد. با این حال، کسب این اطلاعات توسط زارع ، با توجه به نحوه گرایش زارعین به مخاطره دارای هزینه ای برای آنهاست که بایستی محاسبه شده و با ارزش این اطلاعات مقایسه گردد. در مطالعه حاضر یک فرایند دو مرحله ای برای تولید گندم در شهرستانهای مرودشت، فسا،داراب،اقلید و سروستان استان فارس در نظر گرفته شد. در این رابطه، میزان ازت خاک در دسترس گیاه در مرحله قبل از کاشت و در مرحله رشد گیاه، پس از استفاده از کود سرک بررسی شد. سپس با استفاده از این اطلاعات تابع سود شرطی بهره برداران مورد مطالعه برآورد گردید و هزینه تحمل ریسک زارعین دارای نگرش های متفاوت به مخاطره تعیین شد. افزون بر آن، ارزش اطلاعات زارعین در مورد آزمون خاک نیز تعیین شد و با هزینه تحمل ریسک آنها مقایسه گردید. نتایج مطالعه نشان داد که هزینه تحمل ریسک ، بطور متوسط برای ظرایب ریسک گریزی نسبی ۳،۲،۱،۰/۵و ۴، بترتیب برابر با ۱۳/۶،۹/۶،۵/۶،۲/۷ و ۱۷٫۵ درصد سود زارع است. متوسط ارزش اطلاعات برای ضرایب ریسک گریزی نسبی فوق ، بترتیب حدود ۶/۵- ،۷/۹، ۱۳/۸، ۱۶/۲ و ۲۱/۶ درصد سود زارع بدست آمد. در مجموع اثر متوسط مجموع تحمل ریسک و ارزش اطلاعات بر سود زارع برای ضرایب ریسک گریزی ۰/۵، ۱، ۲، ۳ و ۴، بترتیب ۳/۸-، ۱۳/۵، ۲۳/۴، ۲۹/۶ و ۳۹/۱ درصد محاسبه شد. لذا نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که هر چند نگرش زارعین نسبت به مخاطره عامل تعیین کننده ای در تصمیمات مربوط به کاربرد نیتروژن است، اما ارزش اطلاعات هم از اهمیت ویژه ای برخوردار است.