سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسن نطقی طاهری – کارشناس ارشد زراعت
علی شهرستانی – کارشناس ارشد مکانیزاسیون کشاورزی معاونت امور تولیدات گیاهی-دفتر سبزی

چکیده:

مکانیزاسیون تأثیر مهمی بر هزینه ها، سطوح تولید و روشهای تولید و همچنین بر نیازهای نیروی انسانی برجا می گذارد و برای افزایش سود از طریق کنترل مقدار هزینه ها، موضوع مدیریت هزینه در مکانیزاسیون از عرصه های مهم و در خور توجه در مقوله مدیریت مزرعه به شمار می رود.این پژوهش به منظور تعیین و ارزیابی هزینه عملیات ماشینی در زمینه تولید محصول گوجه فرنگی فضای باز در سطح کشور در سال۸۶-۱۳۸۵ انجام پذیرفت.اطلاعات مربوط به پژوهش شامل زیر کشت، میزان عملکرد و هزینه های مربوط به مراحل مختلف تولید محصولگوجه فرنگی فضای بازبر اساس نتایج حاصله از گزارشهای سالانه تعیین و ارائه گردیده است.در این پژوهش، در مقایسه بین هزینه ها، پس از تعیین درجه مکانیزاسیون هر یک از عملیات ماشینی در تولید محصول، هزینه مکانیزاسیون در هر مرحله تعیین و سپس نسبت به کل هزینه های تولید,مورد مقایسه قرار گرفت.