سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
فاطمه اسلامی مقدم –

چکیده:
امروزه برنامه ریزی جهت دستیابی به توسعه به عنوان یکی از اساسی ترین معیارها می باشد. از آنجا که صنعت طیور به عنوان یکی از اساسی ترین صنایعدر ایجاد امنیت غذایی در کشور است، امکان دارد با چالش هایی در برنامه پنجم توسعه مواجه شده و امنیت غذایی کشور را به خطر بیاندازد. با شناساییچنین چالشهایی می توان اقداماتی را جهت برطرف نمودن آنها انجام نمود. بدین منظور، محقق بعد از شناسایی مهم ترین چالش های پی شروی در بخشطیور از دید کارشناسان به طبقه بندی آنها پرداخته و جهت اولویت بندی آنها از مقایسه زوجی با استفاده از پرسشنامه بهره برده است. جامعه آماری مورداستفاده در پژوهش خبرگان و کارشناسان بخش طیور به تعداد ۱۵ نفر می باشند، همچنین تجزیه و تحلیل داده ها با بکارگیری تکنیک تحلیل سلسلهمراتبی AHP و با استفاده از نرم افزار Expert choice انجام شده است. یافته های حاصل از متدولوژی مورد اشاره به منظور اولویت بندی چالش های پیش روی برنامه پنجم توسعه در بخش طیور بدین ترتیب می باشد: ۱- شاخص اقتصادی (مالی یا اعتباری) ۲- شاخص اجرایی (عملیاتی یا راهبردی) ۳- شاخص سیاستی ۴- شاخص زیست محیطی ۵-شاخص فرهنگی و اجتماعی. علاوه بر این از بین ۳۹ زیر شاخص در نظر گرفته شده، ریسک بالای تولید و پایین بودن راندمان تولیدی در اکثر واحدهای تولیدی که به شاخصاقتصادی (مالی یا اعتباری) متعلق هستند، به عنوان مهمترین چالش ها در بخش طیور شناخته شده است. با توجه به نتایج این تحقیق که به اولوی تبندی مهمترین چالشهای پیش روی بخش طیور پرداخته است، می توان جهت دستیابی به عملکرد مناسب در بخش طیور به منظور برطرف نمودن چنین چالشهایی برنامه ریزی نمود.