سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عیسی حزباوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی
محمد صفی الدین – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی
محمدهادی خوش تقاضا – دانشیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی
سعید مینایی – دانشیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی

چکیده:

از نیازهای اولیه در طراحی ماشین های مربوطه، داشتن اطلاعاتی در مورد ویژگی های فیزیکی می باشد. این تحقیق برای تعیین خواص فیزیکی بذر بادمجان در رطوبت اولیه %۵/۸ بر پایه تر اجرا گردیده است . طول، عرض، ارتفاع، قطر میانگین هندسی، قطر میانگین حسابی، وزن هزار دانه، حجم و مساحت سطح، مساحت تصویر و ضریب کرویت بذر بادمجان بترتیب g،۲/۱۳۲ mm ،۱/۹۰۷ mm ،۰/۹۴۳ mm ،۲/۴۹۶ mm ،۲/۹۵۶ mm ،۳/۵۳۷ ۳ mm ،۰/۰۰۳۵ ۲ mm ،۱۱/۴۵۲ T2/53mm2 و ۰/۶۴۶ بدست آمد. چگالی جامد و چگالی توده و همچنین تخلخل به ترتیب ۶۳۸ و /۶ ،۹۹۴/۳۵ و۰/۳۵۸ محاسبه شد . ضریب اصطکاک ایستایی بذر با دمجان در رطوبت اولیه بر روی سطوح مختلفی مانند آهن گالوانیزه، فولاد، آلومینیوم، چوب چند لایه و لاستیک تعیین شد که بیشترین مقدار ضریب اصطکاک ایستایی بر روی سطح چوب و برابر با ۰/۶۷۵ و کمترین مقدار آن برابر با ۰/۲۹۶ برروی سطح آلومینیوم بدست آمد.