سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فریدون سینائیان – مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
هادی قاسمی – پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چکیده:

دو ویژگی اساسی رکوردهای حوزه نزدیک وجود پالس جهت یافتگی و نیز پدیده fling step بر روی مولفه های عمود و موازی با امتدا گسل مسبب می باشد. ÷الس جهت یافتگی به صورت یک بیشینه دامنه در پریودهای متوسط تا بالا بر ری طیف پاسخ حرکت زمین ظاره شده و از اینرو لحاظ کردن آن در طیفهای ارائه شده در آیین نامه های ساختمانی کاملا ضروری می باشد. ثبت دهده های حوزه نزدیک زمینلرزه های اخیر ایران امکان تعیین و بررسی پالس جهت یافتگی و fling step را فراهم موده است. در این مقاله پالس چهت یافتگی رکوردهای حوزه نزدیک ثبت شده در حلال تکان اصلی زمینلرزه هشتم خرداد ۱۳۸۳ بلده-کجور بررسی و با مقادیر بدست آمده از روابط تجربی موجود مقایسه گردیده است. نتایج بدست آمده مبین آن است که مقادیر بدست آمده از روابط تجربی کمتراز مقادیر مشاهده شده بوده و از اینرو بازنگری این روابط و یا در صورت امکان ارائه روابط مشابه بر اساس داده های حوزه نزدیک زمینلرزه های ایران برای لحاظ کردن اثرات حوزه نزدیک بر روی طیف های پ=اسخ توصیه می گردد.