سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

اسفندیار حیدری پور – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم
مهدی راست قلم – کارشناس ارشد مهندسی توسعه روستایی

چکیده:

چشمه های آبگرم از جمله منابع و جاذبه های ژئوتوریسم دردنیا می باشد که دارای ارتباط مستقیم با گردشگری درمانی نیز هستند به لحاظ تعدد و پراکنش مناسب چشمه های آبگرم درایران اخیرا توسعه و تجهیز این دسته از منابع و جاذبه ها مورد توجه سیاستگذاران بخش گردشگری واقع شده است از این رو چشمه آبگرم ورتون نیز به عنوان یکی از چشمه های آبگرم استان اصفهان در فرایند برنامه ریزی توسعه قرارگرفته است هدف این مقاله تعیین و سنجش قابلیت های توسعه چشمه آبگرم ورتون درمقایسه با بیست چشمه آبگرم مطرح درسراسر کشور ایران با استفاده از تکنیک دلفی و طیف سنجش لیکرت می باشد نوع دسترسی تعدد سلسلهمراتب حوزه نفوذ حجم بازار هدف کشش پذیری سرمایه گذاری وضعیت زیرساخت های موجودحجم دیگر منابع و جاذبه های گردشگری در منطقه میزبان وسعت تسهیلات مالی و فرهنگ استفاده به عنوان شاخصهای قابلیت توسعه چشمه های آبگرم درکشور مشخص شدند. همچنین نتایج این پژوهش نشان میدهدچشمه آبگرم ورتون با امتیاز ۱۲۴ دررتبه یازدهم دارای قابلیت توسعه متوسط در بین بیست چشمه آبگرم موجود در کشور ایران می باشد.