سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد کارآموز – استاد دانشکده فنی دانشگاه تهران
سیدعلی مجاهدی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران – مهندسی آب، دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

توجه به متغیرهای کیفی و تخمین آنها در شرایط مختلف بهره برداری از جمله مواردی می باشد که در پایداری سیستم منابع آب خصوصا رودخانه ها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در این تحقیق از مدل شبکه عصبی برای تخمین متغیرهای کیفی شامل EC , BOD , DO در نقاط مختلف رودخانه با دانستن اطلاعات ایستگاه سد گتوند استفاده شده است.برای تولید اطلاعات ورودی مورد نیاز شبکه عصبی، مدل شبیه سازی کمی و کیفی رودخانه با گام های زمانی ماهانه با نرم افزار شبیه سازی Qual2k تدوین شده است.
برای بررسی چگونگی عملکرد روش ارائه شده، رودخانه کارون به عنوان مطالعه مورد در نظر گرفته شده است و با استفاده از نرم افزار Qual2k متغیرهای EC , BOD , DO شبیه سازی شده اند و با توجه به نتایج به دست آمده از این شبیه سازی نقاط بحرانی از لحاظ متغیرهای کیفی و نقاط شناخته شده در طول رودخانه شناسایی شده سپس شبیه سازی برای طول دوره آماری اطلاعات متغیرهای کیفی ایستگاه پایش کیفی سد گتوند واقع در ابتدای مکان شبیه سازی دوباره انجام شده است و درنقاط تعیین شده مدل شبکه عصبیجهت تخمین متغیرهای شاخص کیفی شامل EC , BOD , DO در نقاط مختلف رودخانه پایین دست سد گتوند استفاده شده است. از این نتایج برای بررسی متغیرهای کیفی رودخانه در اثر برداشت آب از سرچشمه های کارون در قالب طرح انتقال آب کوهرنگ ۳ به زاینده رود استفاده شده است.