سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

زهره مجاهدی – کرج موسسه واکسن و سرم ساز ی راز ی مد یریت کنترل ک یفی – آزما یشگاه کنترل ک ی
سیدرضا ابراهیمی –
ناصر قدسیان –
نادیه شیری –

چکیده:

از آنجا که تمام سویه ها ی نیوکاسل از نظر آنتی ژنتیکی تقریبا یکسان هستند برای گروه بندی جدایه های نیوکاسل از آزمایش تعیین پاتوژنیسیته ( تعیین حدت ویروس ) استفاده می شود . به علاوه این تست در تعیین خصوصیات سویه های واکسینال از اهمیت ویژه ای برخوردار است . جهت تعیین پاتوژنیسیته از سه آزمایش شاخص بیماری زا یی داخل مغز ی(ICPI ) ، شاخص بیماری زا یی داخل وریدی IVPI و میانگین مرگ جنین در تخم مرغ تلقیح شده (MDT) استفاده می شود و با مقایسه نتایج حاصل از آزمایشات مقادیر عنوان شده در منابع معتبر می توان حدت جدایه مورد نظر را تعیین کرد .
در این تحقیق پاتوژنیسیته ۳ سویه واکسینال نیوکاسل } لاسوتا، ) ۱ B تولیدی موسسه رازی ) ، و سویه اپاتوژنیک { مورد بررسی و مقا یسه قرار گرفتهاند و درپایان نتایج بدست آمده با عدد استاندارد مربوط به هرتست براساس آزمو نOne sample t – test مورد قضاوت قرار گرفته است . نتایج بدین شرح می باشد:
لاسوتا: -۱۰۴,۵۵ MDT= ،۰ , IVPI= ،۰,۳ ICPI= اپاتوژنیک: ۱۲۵,۳۴ MDT= ،۰ IVPI= ،۰,۱ ICPI= 1 : B 102 MDT= ،۰ IVPI= ،۰,۲ ICPI=