سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: چهارمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی دهقانیان – کارشناس ارشد هوادریا – عضو هیات علمی پژوهشی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
کاووس زارع – کارشناس ارشد تبدیل انرژی، عضو هیات پژوهشی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
کامبیز عالم پور – کارشناس ارشد هوادریا – عضو هیات علمی پژوهشی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

بخشی از نظام طراحی شناورهای دریایی در زمان طراحی مفهومی (Conceptual Design) بر اساس مطالعات آماری و بررسی روابط تجربی بدست آمده از طرح های پیشین اختصاص یافته است. در این مرحله با انجام مطالعات آماری و استخراج معادلات تجربی از پارامترهای وابسته نظیر وزن، توان و سرعت به بررسی پارامترهای اولیه پیشنهادی پرداخته می شود. در این مقالهبا استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (Artificial Neural Network) به صورت چند پارامتری داده های موجود از طرح های اماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و به ارزیابی ارتباط داده های ورودی و خروجی در شبکه عصبی پرداخته شده است و در نهایت با ارائه مدل قابل قبولی در زمینه ارائه گردیده است. از نتایج بدست آمده می توان در زمینه بررسی معادلات تجربی شناورهای اثر سطحی و ارتباط چندگانه پارامترهای ورودی و خروجی استفاده نمود. این نتایج در زمینه شاخص های طراحی این گونه شناورها حائز اهمیت بوده و می توان در زمینه طراحی شناورهای جدید از آنها استفاده نمود.