سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فریدون مقدس نژاد – استادیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
وحید نژادسیفی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران را ه وترابری، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله روشی برای تحلیل مقاومت جانبی خط را هآهن ارائه م یشود. دیاگرام بارجابجایی جانبی توسط جابجا کردن خط موجود با دستگاه تمپینگ، که معمولا برای اصلاح هندسه قائم خط به کار می رود، ب هدست م یآید. انداز هگیریها با مدل س هبعدی اجزاء محدود خط شبیه سازی می شوند و بر اساس نتایج تجربی و نتایج شبیه سازی عددی پارامترهای مدل مربوط به مقاومت جانبی بالاست برای حالتهای بارگذاری قائم و نیز حالت بدون بارگذاری قائم اضافی به دست م یآیند.