سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسن توکلی – دانشگاه تهران مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک تهران ایران. دانش
هدایت‌الله قورچیان – دانشگاه تهران مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک تهران ایران
علی‌اکبر صبوری – دانشگاه تهران مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک تهران ایران

چکیده:

کاربرد آنزیم کولین اکسیداز در بیوسنسورهای آن زیمی به منظور آشکارسازی ارگانوفسفره ها باعث شده تا مطالعات زیادی بر روی بر هم کنش این آنزیم با ارگانوفسفره ها انجام پذیرد. در این مقاله اثر دو ارگانوفسفره پاراکسون و ا تیل پاراتیون بر روی ساختمان آنزیم کولین اکسیداز مورد بررسی قرار گرفته است. به همین منظور سه پارامتر ترمودینامیکی آنتال پی، انرژی آزاد گیبس و انتروپی برهم کنش عوامل فوق با کو لین اکسیداز به روش اسپکتروفتومتری نشر فلورسانس اندازه گیری شده و سپس مقایسه گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که هر دوی این عوامل بر روی ساختار آنزیم اثر دناتوره کنندگی دارند. اما پاراکسون در مقا یسه با اتیل پاراتیون، دارای اثر هیدروفوبیک بیشتری بوده و شدیدتر ساختار آنزیم را تحت تاثیر خود قرار می دهد و انتروپی بیشتر آن ناشی از همین واقعیت است.