سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نیلوفر پاکزاد – گروه فیزیک، دانشگاه ارومیه
فرامرز اسمعیلی سراجی – گروه مخابرات و ادوات نوری، مرکز تحقیقات مخابرات ایران

چکیده:

یکی از راههای کاهش اثرات غیرخطی نامطلوب در فیبرهای مخابراتی NZDSF ، افزایش سطح مقطع آنها است . در این مقاله،برای دستیابی به چنین فیبری از یک نمایه مغزی پلکانی استفاده کردیم و با به کارگیری تابع گوسی تعمیم یافته، پارامترهای ساخت و انتشار فیبر را محاسبه کرده و برای عملیات تک مدی فیبر تحلیل شده اند . در محاسبات عددی انجام شده پارامترهای انتشار نظیر قطر
میدان مد و بسامد بهنجار قطع و نیز پارامتر هندسی مانند سطح مقطع مؤثر بر حسب پارامترهای ساخت فیبر و وردشی تابع موج به دست آمدهاند . در این محاسبات، سطح مقطع مؤثر در حدود ۱۷۰ میکرومتر مربع، قطر میدان مد کمتر از ۱۰ میکرومتر و بسامد بهنجار قطع به مقدار ۲/۴۹۱ به دست آمده اند .