سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجید رئیسی دهکردی – کارشناس ارشد کامپیوتر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی کامپ
محمدمهدی همایونپور – عضو هیات علمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی کامپیوتر و فن
جهانشاه کبودیان – دانشجوی دکتری، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی کامپیوتر و فن

چکیده:

تنظیم سطح آستانه ی ک ی از مهمترین مسایل در سیستمهای تصدیق هویت گوینده م ی باشد . در بسیاری از پژوهشهای آزمایشگاهی تصدیق هویت گوینده جهت ارزیابی روش از معیارهای آزمایشگاهی مانند معیار نرخ خطای برابر یا مینیمم نرخ خطا استفاده می شود. این روشها سطح آستانه تصمی م گیری را بصورت پسین تعیین م ی کنند و برای کاربردهای عملی مناسب نمی باشند.
سطح آستانه برای کاربردهای عملی باید به کمک ر وشهای پیشین بدست آی د . در این مقاله روشهای تنظیم سطح آستانه پیشین تصدیق هویت گوینده مبتنی بر مدل مخلوط گوسی و ماشین بردار پشتیبان بررسی شده اند. اغلب این روشها آمار ه ای از واریانس و میانگین امتیازات کاربران مجاز و غیرمجاز م ی باشند. همچنین در این مقاله روشی کارا جهت تنظیم ضرایب مجهو ل در محاسب ه سطح آستانه بروشهای مختلف ارایه شده است . روش مذکور که مبتنی بر مینیمم میانگین مربعات خطا می باشد منجر به تخمین سطوح آستانه پیشین بهینه شده است.